آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۸۴٫۷۲۰ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۵۰
  بازدید از این یادداشت : ۷۲۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :


  font-family:"Times
  1
  0
  {\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
  {font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

  font-family:MitraYK;
  1
  0
  {\/font-family:MitraYK;}((?!{font-family:MitraYK;)[\s\S])*{\/font-family:MitraYK;}
  {font-family:MitraYK;((?!{\/font-family:MitraYK;)[\s\S])*{font-family:MitraYK;

  vertical-align:super;
  1
  0
  {\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
  {vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

  mso-style-name:Arabic;
  1
  0
  {\/mso-style-name:Arabic;}((?!{mso-style-name:Arabic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:Arabic;}
  {mso-style-name:Arabic;((?!{\/mso-style-name:Arabic;)[\s\S])*{mso-style-name:Arabic;

  font-size:10.0pt;
  1
  0
  {\/font-size:10.0pt;}((?!{font-size:10.0pt;)[\s\S])*{\/font-size:10.0pt;}
  {font-size:10.0pt;((?!{\/font-size:10.0pt;)[\s\S])*{font-size:10.0pt;

  page:WordSection1;
  1
  0
  {\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
  {page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

  margin-bottom:0mm;
  2
  0
  {\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
  {margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
  Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 455 in Entity, line: 765 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
  دوشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۲ ساعت ۳:۰۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت