آقای دکتر وحید سبزیان‌پور وعده کرده بودند که پاسخی مفصل به نقد من خواهند فرستاد. متنی که خواهد آمد، بی‌کم و کاست پاسخ موعود ایشان است.
من البته هنوز برخی پرسش‌های خود را بی‌پاسخ می‌بینم، اما از آنجا که این گفت و شنود بسیار به درازا کشیده است، ترجیح می‌دهم آن را تمام شده تلقی کنم.


font-family:"Times
1
0
{\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
{font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

vertical-align:super;
2
0
{\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
{vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

mso-style-name:st;
1
0
{\/mso-style-name:st;}((?!{mso-style-name:st;)[\s\S])*{\/mso-style-name:st;}
{mso-style-name:st;((?!{\/mso-style-name:st;)[\s\S])*{mso-style-name:st;

mso-style-name:roman;
1
0
{\/mso-style-name:roman;}((?!{mso-style-name:roman;)[\s\S])*{\/mso-style-name:roman;}
{mso-style-name:roman;((?!{\/mso-style-name:roman;)[\s\S])*{mso-style-name:roman;

mso-style-name:headword;
1
0
{\/mso-style-name:headword;}((?!{mso-style-name:headword;)[\s\S])*{\/mso-style-name:headword;}
{mso-style-name:headword;((?!{\/mso-style-name:headword;)[\s\S])*{mso-style-name:headword;

mso-style-name:italic;
1
0
{\/mso-style-name:italic;}((?!{mso-style-name:italic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:italic;}
{mso-style-name:italic;((?!{\/mso-style-name:italic;)[\s\S])*{mso-style-name:italic;

mso-style-name:apple-style-span;
1
0
{\/mso-style-name:apple-style-span;}((?!{mso-style-name:apple-style-span;)[\s\S])*{\/mso-style-name:apple-style-span;}
{mso-style-name:apple-style-span;((?!{\/mso-style-name:apple-style-span;)[\s\S])*{mso-style-name:apple-style-span;

mso-style-name:apple-converted-space;
1
0
{\/mso-style-name:apple-converted-space;}((?!{mso-style-name:apple-converted-space;)[\s\S])*{\/mso-style-name:apple-converted-space;}
{mso-style-name:apple-converted-space;((?!{\/mso-style-name:apple-converted-space;)[\s\S])*{mso-style-name:apple-converted-space;

page:WordSection1;
1
0
{\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
{page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

margin-bottom:0mm;
2
0
{\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
{margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 827 in Entity, line: 2406 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۶