یادداشت ملل و نحل چرخ‌کرده در وبلاگ یادگارستان که نقدی بر مصاحبه‌ای در مجلۀ مهرنامه است، حکایتی از مروج الذهب مسعودی را به یادم آورد. من آن مصاحبه را نخوانده‌ام و صدالبته دربارۀ «ملل و نحل» چندان نمی‌دانم که بتوانم استخوان را از غضروف تشخیص دهم (آن هم چرخ‌کرده!) و در نتیجه صلاحیت داوری دربارۀ آن مصاحبه را نیز ندارم. اما اظهار نظرهای غیر تخصصی «افراد به ظاهر متخصص» که گهگاه خطاهایی شگفت‌انگیز در آنها دیده می‌شود و متأسفانه یکی از خطرناک‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های آکادمیک ایران به شمار می‌آید، می‌تواند یادآور این حکایت و حکایاتی از این دست باشد.


font-family:"Times
1
0
{\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
{font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

vertical-align:super;
2
0
{\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
{vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

mso-style-name:st;
1
0
{\/mso-style-name:st;}((?!{mso-style-name:st;)[\s\S])*{\/mso-style-name:st;}
{mso-style-name:st;((?!{\/mso-style-name:st;)[\s\S])*{mso-style-name:st;

mso-style-name:roman;
1
0
{\/mso-style-name:roman;}((?!{mso-style-name:roman;)[\s\S])*{\/mso-style-name:roman;}
{mso-style-name:roman;((?!{\/mso-style-name:roman;)[\s\S])*{mso-style-name:roman;

mso-style-name:headword;
1
0
{\/mso-style-name:headword;}((?!{mso-style-name:headword;)[\s\S])*{\/mso-style-name:headword;}
{mso-style-name:headword;((?!{\/mso-style-name:headword;)[\s\S])*{mso-style-name:headword;

mso-style-name:italic;
1
0
{\/mso-style-name:italic;}((?!{mso-style-name:italic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:italic;}
{mso-style-name:italic;((?!{\/mso-style-name:italic;)[\s\S])*{mso-style-name:italic;

page:WordSection1;
1
0
{\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
{page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

margin-bottom:0mm;
2
0
{\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
{margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 809 in Entity, line: 1236 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۱۲