در متون کهن پزشکی و ادبی بر هر مار دارای زهر کشنده اطلاق می‌شده است؛ اما امروزه نام عمومی بیش از 250 گونه مار زهری است که در خانوادۀ افعیان جای می‌گیرند. بسیاری از مارهایی که در گذشته افعی به شمار می‌آمدند امروزه در خانوادۀ افعی‌ها طبقه بندی نمی‌شوند.


font-family:"Times
1
0
{\/font-family:"Times}((?!{font-family:"Times)[\s\S])*{\/font-family:"Times}
{font-family:"Times((?!{\/font-family:"Times)[\s\S])*{font-family:"Times

vertical-align:super;
2
0
{\/vertical-align:super;}((?!{vertical-align:super;)[\s\S])*{\/vertical-align:super;}
{vertical-align:super;((?!{\/vertical-align:super;)[\s\S])*{vertical-align:super;

mso-style-name:st;
1
0
{\/mso-style-name:st;}((?!{mso-style-name:st;)[\s\S])*{\/mso-style-name:st;}
{mso-style-name:st;((?!{\/mso-style-name:st;)[\s\S])*{mso-style-name:st;

mso-style-name:roman;
1
0
{\/mso-style-name:roman;}((?!{mso-style-name:roman;)[\s\S])*{\/mso-style-name:roman;}
{mso-style-name:roman;((?!{\/mso-style-name:roman;)[\s\S])*{mso-style-name:roman;

mso-style-name:headword;
1
0
{\/mso-style-name:headword;}((?!{mso-style-name:headword;)[\s\S])*{\/mso-style-name:headword;}
{mso-style-name:headword;((?!{\/mso-style-name:headword;)[\s\S])*{mso-style-name:headword;

mso-style-name:italic;
1
0
{\/mso-style-name:italic;}((?!{mso-style-name:italic;)[\s\S])*{\/mso-style-name:italic;}
{mso-style-name:italic;((?!{\/mso-style-name:italic;)[\s\S])*{mso-style-name:italic;

page:WordSection1;
1
0
{\/page:WordSection1;}((?!{page:WordSection1;)[\s\S])*{\/page:WordSection1;}
{page:WordSection1;((?!{\/page:WordSection1;)[\s\S])*{page:WordSection1;

margin-bottom:0mm;
2
0
{\/margin-bottom:0mm;}((?!{margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{\/margin-bottom:0mm;}
{margin-bottom:0mm;((?!{\/margin-bottom:0mm;)[\s\S])*{margin-bottom:0mm;
Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag i line 821 in Entity, line: 2626 in /home/kateban/public_html/macode/macode.php on line 986
يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۹:۱۹